Cường mãi cường mại

Cường mãi cường mại (Hoàn)

Nịnh Thần Lăng Tiêu – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – www.truyendammy.com

Nịnh Thần Lăng Tiêu, Xuyên việt, cung đình, chủ công, công sủng thụ,đế vương thụ,dưỡng thành, tình hữu độc chung, ấm áp,Không ngược, thoải mái

Source: Nịnh Thần Lăng Tiêu – Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – www.truyendammy.com

[Mục lục] Yêu tôi xin hãy nói