Cường mãi cường mại

Cường mãi cường mại (Hoàn)

[Mục lục] Yêu tôi xin hãy nói